ระบบแจ้งรายละเอียดการจ่ายเช็คออนไลน์

ตรวจสอบเช็ค


ประชาสัมพันธ์

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับมารับเช็ค

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ

หมายเหตุ

  • เลขที่เช็คสามารถดูได้ก่อนวันจ่ายเช็ค 1 วันทำการ

ติดต่อเรา

สถานที่รับเช็ค

SCB: รับเช็คที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ศูนย์จ่ายเช็ครัชโยธิน อาคาร CAREER@SCB (RCP) ชั้น1 จ่ายเช็คทุกวันที่ 15,16,17 และ 25,26,27 ถ้าตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป รอบละ 3 วันทำการ เวลา 8.30 - 17.30 น.

DT: รับเช็คที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 จุดรับเช็ค One Stop Service รับเช็คได้ในวันพฤหัสบดี เท่านั้น เวลา 9.00 - 15.00 น. หยุดพักเที่ยง (วันเวลาดังกล่าวหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป)

เลขที่ 6 ถนนโยธี
ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

คุณดุจกมลและคุณชลลดา 02-200-7551
คุณวัชราภรณ์ 02-200-7584
คุณวรรณพร 02-200-7524